9/6/2019

ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนของ

กองทุนรวมภายใต้การจัดการจำนวน 3 กองทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัท) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน KCR3YB-AI) กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน KCR3YC-AI) และกองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน KCR3YD-AI) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

กองทุน ​​

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(ร้อยละต่​อปี

ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน)

เดิมใหม่
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนราย​​ย่อย (กองทุน KCR3YB-AI)1.0700
1.0058
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน KCR3YC-AI)1.07000.8881
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน KCR3YD-AI)1.07000.9202

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราใหม่ข้างต้น จะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 

                  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562


Yes
9/6/2019