3/5/2024


ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 3 กองทุน

​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ (WP-BALANCED) กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ (WP-SPEEDUP) และกองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-ALLEN-UI) โดยมีรายละเอียดดังนี้

​​กองทุน
จำนวนเงินทุนของโครงการ (ล้านบาท)
ข้อมูลเดิมข้อมูลใหม่
WP-BALANCED
4,000
10,000
WP-SPEEDUP
4,000
10,000
K-ALLEN-UI
5,000​
7,000​

ทั้งนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะ​เบียนข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป


ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม​ 2567​​​Yes
3/5/2024