1/17/2023

​​​​​​​​

ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการของกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน K-AHY-UI”)  โดยมีรายละเอียดดังนี้​

หัวข้อ​ข้อมูลเดิมข้อมูลใหม่
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
2,949,375,683.83 บาท
4,000,000,000.​00 บาท

ทั้งนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะ​เบียนข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566  เป็นต้นไป


ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 ​​
Yes
1/17/2023