3/31/2020

​​​​​

ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการ

                                                                 ​​               กองทุนเปิดเค บริ​หารเงิน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการของกองทุนเปิดเค บริหารเงิน (“กองทุน K-CASH”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อข้อมูลเดิมข้อมูลใหม่
2.1 จำนวนเงินทุนโครงการ30,000,000,000.00 บาท100,000,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
Yes
3/31/2020