3/23/2022

​​​​​​​​​​​

ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการของกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (“กองทุน K-CHINA”) โดยมีรายละเอียดดังนี้​
หัวข้อ​ข้อมูลเดิมข้อมูลใหม่
2.1 จำนวนเงินทุนโครงการ​35,000,000,000.00 บาท
50,000,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565​ ​​
Yes
3/23/2022