4/28/2022

​​​​​​​​

ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการของกองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ (“กองทุน K-DFIXED”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ​ข้อมูลเดิมข้อมูลใหม่
2.1 จำนวนเงินทุนโครงการ500,000,000.00 บาท
700,000,000.​00 บาท

ทั้งนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป


ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน ​2565​ ​​
Yes
4/28/2022