2/14/2020

​​

​​​​​

ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ (“กองทุน K-FIXEDPRO”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อเดิมใหม่
2.1 จำนวนเงินทุนโครงการ5,000,000,000.00 บาท20,000,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

​ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประ​กาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563


Yes
2/14/2020