3/16/2021

​​​​​

ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการ

                                                            กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

 

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน KSFRMF”) โดยมีรายละเอียดดังนี้​

หัวข้อข้อมูลเดิมข้อมูลใหม่
2.1 จำนวนเงินทุนโครงการ​5,000,000,000.00 บาท50,000,000,000.00 บาท

             ทั้งนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

             ท่า​​นสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 ​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564​​​
Yes
3/16/2021