2/10/2023

​​​​​​​​​

ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการของกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน KVIETNAMRMF”) โดยมีรายละเอียดดังนี้​

หัวข้อ​ข้อมูลเดิมข้อมูลใหม่
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
2,000,000,000.00 บาท
5,000,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะ​เบียนข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป


ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ​​
Yes
2/10/2023