1/24/2024

​ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 4 กองทุน

​​​​​​​​​​​​​ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ (WP-BALANCED) กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ (WP-SPEEDUP) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KSTARRMF) และกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE) โดยมีรายละเอียดดังนี้

​​​​​
ก​องทุ​​​น
จำนว​นเงินทุนของโครงการ (ล้านบาท)​ ​​​
วันที่มีผล

ข้อมูลเดิมข้อมูลใหม่
WP-BALANCED​​
2,000
4,000

23 มกราคม 2567
​WP-SPEEDUP
2,000
4,000
KSTARRMF5,000
7,000
K-GLOBE
4,000
6,000
24 มกราคม 2567


ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567​​
Yes
1/24/2024