12/20/2023


ประกาศแก้ไขโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ


​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ (K-FIXEDPRO) เพื่อยกเลิกการมอบหมายให้ AllianceBernstein (Singapore) Ltd. เป็นผู้รับดำเนินการงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsourced fund manager) ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

​ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566

Yes
12/20/2023
4!การแก้ไขโครงการ!Fund Amendment!market