2/23/2021

​​​​

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการของ

กองทุนเปิดเค กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์

               
               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการของกองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ (“กองทุน K-GB”) เปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนจาก JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond A (acc) – USD เป็น JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) – USD และปรับปรุงข้อมูลดัชนีชี้วัด (Benchmark) จากดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD เป็นดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการจัดการกองทุน

               ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป​

               หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 23​ กุมภาพันธ์ 2564​


Yes
2/23/2021