12/2/2022


ประกาศแก้ไขโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการของกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 (กองทุน K-USXNDQ) โดยเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน Invesco QQQ Trust เป็นกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวว่า กองทุนหลักใหม่มีค่าใช้จ่ายโดยรวมตํ่ากว่ากองทุนหลักเดิม ซึ่งการย้ายไปลงทุนในกองทุนหลักใหม่ดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานของกองทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้เป็นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการจัดการกองทุน

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565​


Yes
12/2/2022
4!การแก้ไขโครงการ!Fund Amendment!market