5/11/2022


ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและ

การแก้ไขโครงการของกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (KAB22A)

 

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (KAB22A) ได้ส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน KAB22A โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 20 เมษายน 2565  ซึ่งกองทุน KAB22A มีจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 322,997,699.0390 หน่วย จากผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 917 ราย บริษัทจัดการได้ตรวจนับมติเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงมติจำนวน 336 ราย คิดเป็น 154,231,982.9326 หน่วย หรือเท่ากับร้อยละ 47.75 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน โดยได้รับมติเห็นชอบให้แก้ไขโครงการจำนวน 119,989,787.9503 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 77.80 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอนุมัติให้แก้ไขโครงการตามที่ได้ขอมติ โดยบริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“สำนักงาน") พร้อมกันนี้ บริษัทได้ยื่นขอแก้ไขโครงการในเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานได้รับทราบการแก้ไขดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการ ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของโครงการที่แก้ไขแล้ว ตามที่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

 1. ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A (K Fixed Income AB 2022A Fund : K-AB22A)
 2. นโยบายการลงทุ
  • ลงทุนในตราสารหนี้ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
  • สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
  • ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 3. อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ
 4. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  : ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
 5. มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  :
  • มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน 500 บาท
  • มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 50 บาท
 6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน :
  • ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด อัตราไม่เกินร้อยละ 4.8685 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน อัตราไม่เกินร้อยละ 0.3210 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน :
  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : เรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
 8. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1.  การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

2.  การโอนทางมรดกตามกฎหมาย

3.  การโอนตามคำสั่งศาล

4.  การโอนอันเนื่องมาจากการบังคับจำนำหน่วยลงทุน

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุมัติให้โอนได้

นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที่ระบุข้างต้น

สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการในเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.  แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 สน. 29/2564 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 

สาระสำคัญ :

 • ​ปรับปรุงข้อความในหัวข้อ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศ
 • ปรับปรุงข้อความในหัวข้อ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง ให้เป็นไปตามประกาศ
 • ปรับปรุงข้อความในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามประกาศ
 • ปรับปรุงข้อความในหัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามประกาศ
 • ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ให้เป็นไปตามประกาศ 
 • ปรับปรุงข้อความในหัวข้อ ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ให้เป็นไปตามประกาศ
 • แก้ไขช่องทางการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน ในหัวข้อ การเลิกกองทุนรวม เป็นช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
 • ปรับปรุงการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในโครงการจัดการ เพื่อให้โครงการมีข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวมเท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่ซ้ำซ้อนกับเอกสารอื่น รวมทั้งไม่ต้องระบุกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ในโครงการ

2.  เปลี่ยนที่อยู่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็น 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ตารางการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (KAB22A)

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (KAB22A)

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

      

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 11 ​พฤษภาคม 2565

Yes
5/11/2022