7/5/2019

ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม และกองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้

 

บลจ.กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม และกองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้ ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ให้แก้ไขโครงการดังกล่าวในเรื่องการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน เพื่อรองรับกรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีการโอนย้ายการลงทุนจากกองทุนดังกล่าวไปยังกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะ

 

โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 

                       

                                                     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562​


Yes
7/5/2019