3/16/2020

​​

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการของ

กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน

 

​             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการของกองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน (“กองทุน K-GPROP”) โดยเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Property Fund, Class Z เป็นกองทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund, Class H3 USD เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักเดิมอาจไม่เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเดิมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนในกลุ่มเดียวกัน อีกทั้ง เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น และมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการมากขึ้น นอกจาก​นี้ บริษัทได้เปลี่ยนประเทศที่รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการจัดการกองทุน

​             ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

​             ​หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2​563Yes
3/16/2020