10/7/2019

​​

ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด

​กองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.กสิกรไทย จำกัด จำนวน 17 กองทุน


​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนจำนวน 17 กองทุน ดังต่อไปนี้

1.กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500

2. กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510

3. กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520

4. กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530

5. กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์

6. กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

7. กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

8. กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร

9. กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

10. กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

11. กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

12. กองทุนเปิดเค แพลน 1

13. กองทุนเปิดเค แพลน 2

14. กองทุนเปิดเค แพลน 3

15. กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

16. กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

17. กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์

ขอแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 ในเรื่องการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น

บริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) เพื่อให้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนสะท้อนการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ชื่อกองทุน​ดัชนีตัวชี้วัดเดิมดัชนีตัวชี้วัด​ใหม่

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500

(K-2500)

ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (2%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (62%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y)  (28%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (8%) ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (2%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (62%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (28%) และ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี (8%)

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510

(K-2510)

ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (12.5%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (34.5%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (35%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (8%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (10%) ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (12.5%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (34.5%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (8%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี (10%)

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520

(K-2520)

ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (23%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (14%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (31%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (18%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (14%)ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (23%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (14%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (31%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (18%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (14%)

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530

(K-2530)

ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (33%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (6%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (26%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (20%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (15%)ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (33%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (6%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (26%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)

กองทุนเปิดเค 70:30

หุ้นระยะยาวปันผล

(K70LTF)

ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) Total  Return of ThaiBMA GOVERNMENT BOND INDEX อายุ 1-3 ปี  (15%) Total  Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index อายุ 1-3 ปี (A-ขึ้นไป) (7.5%) และTotal  Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index (7.5%)ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%)

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร

(K-FEQ)

ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (75%) Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index (12.5%) และ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index อายุ 1-3 ปี (12.5%)ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (75%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (12.5%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (12.5%)

กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์

(KACB)

ค่าเฉลี่ยของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A-ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%)ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

(K-CBOND)

ค่าเฉลี่ยของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A-ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%)ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

(K-FIXED)

ค่าเฉลี่ยของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) (35%) Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (3-7 Years) (15%) Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A- ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%)ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

(K-FIXEDPLUS)

ค่าเฉลี่ยของดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี (TBMA 1-3 year Government Total Return Index)  (35%) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี (15%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%)  และดัชนี US Generic Government 6 Month Yield  บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คํานวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark)  คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)  และดัชนี US Generic Government 6 Month Yield  บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คํานวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

(K-MONEY)

ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี  (50%) กับ Total Return Index ของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป (40%) และ US Generic Government 3 Month Yield  รวมกับ Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A อายุ 3 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนและปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (10%)ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี  (50%) กับ Total Return Index ของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป (40%) และ US Generic Government 3 Month Yield  รวมกับ Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A อายุ 3 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนและปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (10%)

กองทุนเปิดเค แพลน 1

(K-PLAN1)

Total  Return of TBMA Investment Grade Corporate Bond (BBB+ up) (10%) และ TBMA Government Bond Total Return Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (60%) Zero Rate Return Index (ZRR Index) อายุ 3 เดือน (10%) และUS Generic Government 12 Month Yield (20%) บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (60%) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน (10%) และดัชนี US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (20%)

กองทุนเปิดเค แพลน 2

(K-PLAN2)

ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI) (20%) TBMA Government Bond Total Return Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (50%) Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index อายุ 1-3 ปี (A-ขึ้นไป) (15%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (10%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield (5%) บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI) (20%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (10%) และ US Generic Government 12 Month Yield  บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%)

กองทุนเปิดเค แพลน 3

(K-PLAN3)

ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) (40%) TBMA Government Bond Total Return Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (30%) Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index อายุ 1-3 ปี (A-ขึ้นไป) (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (15%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield (5%) บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) (40%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (30%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (15%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield  บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%)

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

(K-SF)

ค่าเฉลี่ยของ Total  Return of Government Zero Rate Return Index 6 เดือน (35%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (35%) และ Total  Return of Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี (5%) และUS Generic Government 6 Month Yield รวมกับ Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน (25%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเฉลี่ยของ Total  Return of Government Zero Rate Return Index 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%) Total  Return of Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี (5%) และ US Generic Government 6 Month Yield รวมกับ Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (25%)

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

(K-SFPLUS)

ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของ Government Zero Rate Return Index 6 เดือน (35%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี  (35%) และ ผลตอบแทนรวมของ Corporate Zero Rate Return Index (BBB) 1 ปี (5%) และ US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน (25%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของ Government Zero Rate Return Index 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%) ผลตอบแทนรวมของ Corporate Zero Rate Return Index (BBB) 1 ปี (5%) และ US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%)

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์

(RKBC)

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) Total  Return of  ThaiBMA GOVERNMENT BOND INDEX อายุ 1-3 ปี  (20%)Total  Return of  ThaiBMA Short-term Government Bond Index (15%) และTotal  Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index อายุ 1-3 ปี (A-ขึ้นไป) (15%)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (15%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)​


ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

                                                               

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ปร​ะกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562Yes
10/7/2019