10/1/2018

​ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า​​​​ ​และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

​​​​​​


            ​ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าบริษัทปรับลด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

กองทุนเปิด

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ*

(Management Fee)

ค่าธรรมเนียม

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-In Fee)

ค่าธรรมเนียม

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน​

(Exit Fee)

เดิมใหม่เดิมใหม่เดิมใหม่
เค เซ็ท 50 (K-SET50)0.50%0.35%0.15%0.10%0.15%0.10%
เค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร                     (K-BANKING)0.50%0.35%0.15%0.10%0.15%0.10%
เค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน (K-ENERGY)0.50%0.35%0.15%0.10%0.15%0.10%
เค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (K-ICT)0.50%0.35%0.15%0.10%0.15%0.10%
เค ดัชนีหุ้นจีน (K-CHX)0.50%0.35%0.15%ไม่เปลี่ยนแปลง0.15%ไม่เปลี่ยนแปลง
เค ดัชนีหุ้นยุโรป (K-EUX)0.50%0.35%0.15%ไม่เปลี่ยนแปลง0.15%ไม่เปลี่ยนแปลง
เค ดัชนีหุ้นอินเดีย (K-INDX)0.50%0.35%0.15%ไม่เปลี่ยนแปลง0.15%ไม่เปลี่ยนแปลง
เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น (K-JPX)0.50%0.35%0.15%ไม่เปลี่ยนแปลง0.15%ไม่เปลี่ยนแปลง
เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-Aชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D))0.50%0.35%0.15%ไม่เปลี่ยนแปลง0.15%ไม่เปลี่ยนแปลง​

     ​หมายเหตุ : *อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


      การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

                                                         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                   ประกาศ ณ วันที่  1 ตุลาคม  2561


Yes
10/1/2018