8/4/2020

ประกาศ

เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้


​ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ยอดเงินลงทุน*
เดิมใหม่
ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 35 ล้านบาท2.002.00
มากกว่า 35 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท​2.00
1.75
มากกว่า 100 ล้านบาท ขึ้นไป​​2.00
1.50

* นับรวมยอดเงินภายใต้ชื่อผู้ลงทุนและเลขที่บัตรประชาชนเดียวกันตลอดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก (ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 14 สิงหาคม 2563)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้ลงทุนภายใน 10 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563Yes
8/4/2020