9/6/2023


ประกาศ

เปลี่ยนแปลงวันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ​


           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะเปลี่ยนวันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGDRMF) ดังนี้

 เดิม​ใหม่
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนT+4​
T+3

หมายเหตุ: วันที่ T หมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน


           โดยจะมีผลสำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2566

Yes
9/6/2023
1!การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน!Redemption Announcement!market