4/20/2020

​​

ประกาศ

เปลี่ยนแปลงวันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์

 

 

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะเปลี่ยนวันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ (K-APB) ดังนี้

​​รายละ​เอียด​เดิมใหม่
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
T+6​
T+5​

หมายเหตุ: วันที่ T หมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

           โดยจะมีผลสำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

           หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุนฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

                   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษ​ายน 2563​Yes
4/20/2020