4/17/2020

ประกาศ

เปลี่ยนแปลงวันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเค โกลด์ และกองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

 

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะเปลี่ยนวันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค โกลด์ (K-GOLD) และกองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGDRMF) ดังนี้


กองทุน
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ​​
เดิมใหม่

กองทุนเปิดเค โกลด์ (K-GOLD)

T+3T+2

กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ย​งชีพ (KGDRMF)

T+5
T+4

          หมายเหตุ: วันที่ T หมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

          โดยจะมีผลสำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

     หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

                   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563​
Yes
4/17/2020