10/22/2020

​​

ประกาศ

ยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง (Exit Fee)
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ชนิด LTF กองทุนรวมเพื่อการออม 
และกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จะยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง (Exit Fee) สำหรับการถือครองต่ำกว่า 1 ปี ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ชนิด LTF กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ จำนวน 13 กองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง (Exit Fee) ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
- กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล ชนิด LTF (K20SLTF-C(L))
- กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล ชนิด LTF (K70LTF-C(L))
- กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล ชนิด LTF (KDLTF-C(L))
- กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว ชนิด LTF (KEQLTF-C(L))
- กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล ชนิด LTF (KGLTF-C(L))
- กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิด LTF (KMSLTF-C(L))
- กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิด LTF (KMVLTF-C(L))
- กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF (KS50LTF-C(L))
2. ยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง (Exit Fee)  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
- กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม (K-FIXEDPLUS-SSF)
- กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-CHANGE-SSF)
- กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF)
- กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-STAR-SSF)
- กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ (K-SUPSTAR-SSFX)


จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center)​ โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

​ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563


Yes
10/22/2020