10/18/2022

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท​​

​​​​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนดังต่อไปนี้

1. กองทุนเปิดเค โกบอล บอนด์                                    ​     4. กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ

2. กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน            5. กองทุนเปิดเค โกลด์

​3. กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น                                           6. กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน    

ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการและข้อผูกพันของกองทุนข้างต้น ในเรื่องการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ รวมถึงแก้ไขเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยรายละเอียดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนเป็นดังนี้ 

ชื่อกอง​ทุนชนิดหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเค โกบอล บอนด์

(K-GB)

ชนิดจ่​ายเงินปันผล (K-GB-A(D))

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนสมํ่าเสมอจากเงินปันผล โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 จะถูกจัดอยู่ในชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GB-A(D))

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ (K-GB-C(A))

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)

กองทุนเปิดเค โกลบอล

อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน

(K-GINFRA)

ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GINFRA-A(D))

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนสมํ่าเสมอจากเงินปันผล โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 จะถูกจัดอยู่ในชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GINFRA-A(D))

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ (K-GINFRA-C(A))

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

(K-JPX)

ชนิดสะสมมูลค่า (K-JPX-A(A))

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 จะถูกจัดอยู่ในชนิดสะสมมูลค่า (K-JPX-A(A))

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ (K-JPX-C(A))

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ 

(K-US500X)

ชนิดสะสมมูลค่า (K-US500X-A(A))

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วน​ต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 จะถูกจัดอยู่ในชนิดสะสมมูลค่า (K-US500X-A(A))

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ (K-US500X-C(A))

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)

กองทุนเปิดเค โกลด์

(K-GOLD)

เพิ่ม

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ (K-GOLD-C(A))

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน

(K-STAR)

เพิ่ม

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ (K-STAR-C(A))

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)


ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการและข้อผูกพันจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com


 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565

Yes
10/18/2022