1/21/2021

​​

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการของ
กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 
และแจ้งการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า


 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน (“กองทุน K-GPROP”) เพื่อแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ K-GPROP-A(D)) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 จะถูกจัดอยู่ในชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GPROP-A(D))
  2. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ K-GPROP-A(A)) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยจะเสนอขายตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (K-GPROP-A(A)) ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GPROP-A(D)) เป็นฐานในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02 673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2564​Yes
1/21/2021