3/17/2022ประกาศแก้ไขโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน


​​​​          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการและข้อผูกพันของกองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน (K-ATECH) ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนดัชนีชี้วัด
เดิม​ใหม่
ไม่มีดัชนีชี้วัด

    • ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Tech 100 Equal Weighted (Total Return Net) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 90
    • ดัชนี MSCI AC ​Asia Pacific Tech 100 Equal Weighted (Total Return Net) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบา​ท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 10

การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดของกองทุนหลักที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการจัดการกองทุนและไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุน

2. การแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564, สน. 29/2564 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 ดังนี้
      • ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 
      • ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
      • ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด
      • ปรับปรุงการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในโครงการจัดการ เพื่อให้โครงการมีข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวมเท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่ซ้ำซ้อนกับเอกสารอื่น รวมทั้งไม่ต้องระบุกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ในโครงการ
      • ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

3. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
      • เปลี่ยนที่อยู่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็น 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400​

          ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการและข้อผูกพันข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

          ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล ​โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565​​​

Yes
3/17/2022