2/23/2022

​ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED)บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการและข้อผูกพันของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (กองทุน K-FIXED) ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
แบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด คือ
• ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-FIXED-A) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุนและสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน โดยกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (กองทุน K-FIXED) เดิม จะเปลี่ยนชื่อเป็นชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-FIXED-A)​ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

• ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (K-FIXED-Z) สำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ รวมถึงผู้ลงทุนนิติบุคคลหรือสถาบันอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุนและสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดเสนอขาย​ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (K-FIXED-Z) และจะประกาศให้ทราบก่อนวันเสนอขายอีกครั้ง


2. ​แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.1 แก้ไขรายละเอียดในหัวข้อ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศ
2.2 ปรับปรุงข้อความในหัวข้อ การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง ให้สอดคล้องกับประกาศ
2.3 เพิ่มเติมเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) ในหัวข้อ การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
2.4 แก้ไขรายละเอียดในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามประกาศ
2.5 แก้ไขรายละเอียดในหัวข้อ วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศ
2.6 แก้ไขรายละเอียดในหัวข้อ วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ให้เป็นไปตามประกาศ
2.7 แก้ไขช่องทางการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ในหัวข้อ การเลิกกองทุนรวม ให้เป็นไปตามประกาศ

3. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ปรับปรุงรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการตามประกาศ

4. ปรับลดมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
ปรับลดมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำจาก 500.00 บาท เป็น 50.00 บาท

5. เปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เปลี่ยนที่อยู่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็น 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการและข้อผูกพันข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565


 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

Yes
2/23/2022