5/10/2022

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น และกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการและข้อผูกพันของกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) และกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGARMF) ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนรายละเอียดของดัชนีชี้วัด
โดยระบุอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการลงทุนจริง ซึ่งเป็นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการจัดการกองทุนและไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เดิม
ดัชนี S&P 500 สัดส่วน 36.00%, ดัชนี FTSE World ex US สัดส่วน 24.00%, ดัชนี ICE BofAML Current 5-Year US Treasury สัดส่วน 24.00% และดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond สัดส่วน 16.00% 
(ปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)
ใหม่
ดัชนี S&P 500 สัดส่วน 36.00%, ดัชนี FTSE World ex US สัดส่วน 24.00%, ดัชนี ICE BofAML Current 5-Year US Treasury สัดส่วน 24.00% และดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond สัดส่วน 16.00% 
(ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%)
 
2. การแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564, สน. 29/2564 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 ดังนี้
ปรับปรุงการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในโครงการจัดการ เพื่อให้โครงการมีข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวมเท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่ซ้ำซ้อนกับเอกสารอื่น รวมทั้งไม่ต้องระบุกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ในโครงการ
ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด
ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
แก้ไขช่องทางการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีเหตุให้เลิกกองทุน เป็นช่องทางใดๆที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้

การแก้ไขโครงการจัดการและข้อผูกพันข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center 
โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

Yes
5/10/2022