2/2/2022ประกาศแก้ไขโครงการจัดการของ

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
และแจ้งการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า


​​​        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการและข้อผูกพันของกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (“กองทุน K-GA”) ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit Linked)  
        เปิดให้มีการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
        กองทุน K-GA จะแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด คือ
            • ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ K-GA-A(D)) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล โดยผู้ถือ​หน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จะถูกจัดอยู่ในชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GA-A(D))
            • ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ K-GA-A(A)) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน โดยจะเสนอขายตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (K-GA-A(A)) ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GA-A(D)) เป็นฐานในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
3. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล  

​        การแก้ไขโครงการจัดการและข้อผูกพันข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

​        ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02 673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

Yes
2/2/2022