6/9/2022

​​​

ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและ

การแก้ไขโครงการของกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B (KAB22B)

 

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B (KAB22B) ได้ส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน KAB22B โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2565  ซึ่งกองทุน KAB22B มีจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 95,539,150.3872 หน่วย จากผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 521 ราย บริษัทจัดการได้ตรวจนับมติเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงมติจำนวน 120 ราย คิดเป็น 48,236,915.5261 หน่วย หรือเท่ากับร้อยละ 50.49 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน โดยได้รับมติเห็นชอบให้แก้ไขโครงการจำนวน 40,611,481.6230 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 84.19 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอนุมัติให้แก้ไขโครงการตามที่ได้ขอมติ โดยบริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“สำนักงาน”) พร้อมกันนี้ บริษัทได้ยื่นขอแก้ไขโครงการในเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานได้รับทราบการแก้ไขดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการ ดังนี้


สรุปสาระสำคัญของโครงการที่แก้ไขแล้ว ตามที่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

1.   ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B (K Fixed Income AB 2022B Fund : K-AB22B)

2.   นโยบายการลงทุน :

  • ลงทุนในตราสารหนี้ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
  • สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
  • ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

3.   อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ

4.   การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน

5.   มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

  • มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน 500 บาท
  • มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 50 บาท

6.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน :

  • ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด อัตราไม่เกินร้อยละ 4.8685 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน อัตราไม่เกินร้อยละ 0.3210 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

7.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน :

  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : เรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

8.   ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมาย

3. การโอนตามคำสั่งศาล

4. การโอนอันเนื่องมาจากการบังคับจำนำหน่วยลงทุน

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุมัติให้โอนได้

นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที่ระบุข้างต้น

สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการในเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในโครงการจัดการ เพื่อให้โครงการมีข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวมเท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่ซ้ำซ้อนกับเอกสารอื่น รวมทั้งไม่ต้องระบุกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ในโครงการ ​ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

 

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

ตารางการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B (KAB22B)

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B (KAB22B)​​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565


Yes
6/9/2022