4/28/2023

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค Climate Transition​​

​​​

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการของกองทุนเปิดเค Climate Transition (กองทุน K-CLIMATE) เนื่องจากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนชื่อ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

            • เปลี่ยนชื่อกองทุน
                เดิม: กองทุนเปิดเค Climate Transition (กองทุน K-CLIMATE) 
            ​    ใหม่: กองทุนเปิดเค Planetary Transition (กองทุน K-PLANET) 
            ​    เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อกองทุนหลัก

            • เปลี่ยนชื่อกองทุนหลัก
            ​    เดิม: กองทุน LO Funds – Climate Transition, (USD), I Class A 
            ​    ใหม่: กองทุน LO Funds – Planetary Transition, (USD), I Class A 
            ​    เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยนโยบายการลงทุนยังคงเดิม และไม่มีผลกระทบกับผู้ถือหน่วยลงทุน

            ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

            ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ​ ka.customer@kasikornasset.com

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

Yes
4/28/2023