5/9/2023

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน และกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ​​

​​​​​​​

              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (กองทุน K-USA) และกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุน KUSARMF) เพื่อเปลี่ยนกองทุนหลักดังนี้

              เดิม: กองทุน Morgan Stanley US Advantage Fund 

              ใหม่: กองทุน Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, Dollar Class SI Acc 

              เนื่องจากบริษัทจัดการมีกระบวนการทบทวนผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทกองทุนรวมประจำปี ซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนหลักเดิมมีผลการดำเนินงานที่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนในกลุ่มเดียวกันอย่างต่อเนื่อง โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวเป็นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการ

              นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนดัชนีชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนที่มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ดังนี้

              เดิม: ดัชนี S&P 500 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 10

              ใหม่: ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 10​

              ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลกับกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (กองทุน K-USA-A(A)) กองทุนเปิดเค ยูเอส หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (กองทุน K-USA-A(D)) กองทุนเปิดเค ยูเอส หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (กองทุน K-USA-SSF) และกองทุนเปิดเค ยูเอส หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุน KUSARMF)​ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

              ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ​ ka.customer@kasikornasset.comบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566


Yes
5/9/2023