1/18/2023

ประกาศวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 6 กองทุน​

​​           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังต่อไปนี้

​           1. กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า (“กองทุน K-GB-C(A)”) 
​           2. กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า (“กองทุน K-GINFRA-C(A)”) 
​           3. กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า (“กองทุน K-JPX-C(A)”) 
​           4. กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า (“กองทุน K-US500X-C(A)”) 
​           5. กองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า (“กองทุน K-GOLD-C(A)”) 
​           6. กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า (“กองทุน K-STAR-C(A)”) 
          ​ 
​           ​​เพื่อแก้ไขโครงการในหัวข้อการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ซึ่งเกี่ยวกับรายละเอียดและคำอธิบายของหน่วยลงทุนชนิด
ผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ บริษัทจัดการจึงขอแจ้งกำหนดวันเพื่อการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

วันที่รายละเอียด
25 มกราคม 2566
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงมติ โดยถือจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันดังกล่าว
27 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566ระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติ
28 กุมภาพันธ์ 2566
วันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ

           หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 หรือ e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

​ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566​


Yes
1/18/2023