1/16/2023

​ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCG-BR)

          ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   กสิกรไทย  จำกัด  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCG-BR) ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 12 - 17 มกราคม 2566 นั้น เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเต็มจำนวนเงินทุนของโครงการ


          ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวในวันที่ 16 มกราคม 2566  ณ เวลา 14.00 น.

          

          หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  KAsset Contact Center โทร. 02-6733888  อีเมล ​

ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 ​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566

Yes
1/16/2023
7!อื่นๆ!Other Announcement!market