2/22/2023

​ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี D (KGB1YD)

          ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   กสิกรไทย  จำกัด  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี D (KGB1YD) ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ


          ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 15.16 น.

 

          หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  KAsset Contact Center โทร. 02-6733888  อีเมล์ : ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566​


Yes
2/22/2023
7!อื่นๆ!Other Announcement!market