5/24/2023

​ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AA (KGB6MAA)​

          ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   กสิกรไทย  จำกัด  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AA (KGB6MAA) ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 24 – 29 พฤษภาคม 2566 นั้น เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเต็มจำนวนเงินทุนของโครงการ

          ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ เวลา 14.18 น.​

          หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  KAsset Contact Center โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักท​​​รัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566


Yes
5/24/2023
7!อื่นๆ!Other Announcement!market