9/19/2023

​ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน

​​​

กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AI (KGB6MAI)​​​

​​​

               ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   กสิกรไทย  จำกัด  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AI (KGB6MAI) ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 19 - 22 กันยายน 2566 นั้น  เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเต็มจำนวนเงินทุนของโครงการ

              ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวในวันที่ 19 กันยายน 2566  ณ เวลา 10.22 น.​​​​


               หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  KAsset Contact Center  โทร. 0 2673 3888     อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน  พ.ศ. 2566​
Yes
9/19/2023
7!อื่นๆ!Other Announcement!market