8/16/2022

​ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน G (KGB6MG)

ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน G (KGB6MG)

          ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   กสิกรไทย  จำกัด  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน G (KGB6MG) ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2565 นั้น เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ

          ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวในวันที่ 16 สิงหาคม 2565  ณ เวลา 15.37 น.

   หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565


Yes
8/16/2022
7!อื่นๆ!Other Announcement!market