12/2/2022

​ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน O (KGB6MO)

​​

          ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   กสิกรไทย  จำกัด  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน O (KGB6MO) ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2565 นั้น เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเต็มจำนวนเงินทุนของโครงการ

          

          ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ เวลา 14.08 น.

          

          หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  KAsset Contact Center โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา ​


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565


Yes
12/2/2022