2/1/2023

​ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน S (KGB6MS)

​​

​               ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   กสิกรไทย  จำกัด  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน S (KGB6MS) ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเต็มจำนวนเงินทุนของโครงการ


                ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ​2566  ณ เวลา 09.40   น.

 

               หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  KAsset Contact Center โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุม​ภาพันธ์ 2566


Yes
2/1/2023
7!อื่นๆ!Other Announcement!market