5/13/2024

ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน


กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6ME (KJG6ME)

               ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   กสิกรไทย  จำกัด  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6ME (KJG6ME) ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 9 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น  เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเต็มจำนวนเงินทุนของโครงการ

               ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  ณ เวลา 09.05 น.

               หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  KAsset Contact Center  โทร. 02 6733888     อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567​


Yes
5/13/2024
7!อื่นๆ!Other Announcement!market