6/9/2022

​ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF2YA-BR)

ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF2YA-BR)


          ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   กสิกรไทย  จำกัด  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF2YA-BR) ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2565 นั้น เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ

        ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 11.25 น.

 

          หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565​


Yes
6/9/2022