5/10/2021

ประกาศ

เปลี่ยนแปลงวันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะเปลี่ยนวันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ดังนี้

 ​
รายชื่อกองทุน
ชื่อย่อ

วันรับเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุน

เดิมใหม่
1กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์K-AGRI
​​​​​T+4
​ ​ ​ ​
​ ​
​​​​​T+3
​ ​ ​ ​ ​ ​
2กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
K-EUX
3กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดียK-INDX
4กองทุนเปิดเค ออยล์K-OIL
5กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)
6กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
K-USXNDQ-A(D)
7กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟK-WORLDX

หมายเหตุ: วันที่ T หมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

โดยจะมีผลสำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุนฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

                                               

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564


Yes
5/10/2021