3/9/2022

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลารับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ จำนวน 4 กองทุน​

​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะเปลี่ยนเวลารับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังต่อไปนี้ จากเดิม T+2 วันทำการ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เป็น T+2 วันทำการ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (T หมายถึง วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)

  1. กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50)
  2. กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING)
  3. กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน (K-ENERGY)
  4. กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (K-ICT)

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565

Yes
3/9/2022