11/10/2023

​​

ประกาศปรับระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 13 กองทุน

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาเห็นควรให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปีจากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัทจัดการขอปรับระยะเวลาในการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) สำหรับรายการซื้อและหรือรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนดังต่อไปนี้

​​​ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ตุลาคม – 28​ ธันวาคม 2566 ​ ​ ​

                            

                             กองทุน

ยอดซื้อหน่วยลงทุน

ต่อรายการ


ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

(ของมูลค่าซื้อขาย)

เดิม​​ใหม่
 • กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2)
 • กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3)
 • กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
  (K-GB-A(D))
น้อยกว่า 500,000 บาท​​
 ​0.50%
​0.50%
ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป
  0.50%​0.25%
​​ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2566 ​ ​ ​

กองทุน

ยอดซื้อหน่วยลงทุน

ต่อรายการ

​ค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

(ของมูลค่าซื้อขาย)

เดิม​ใหม่
 • กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
  (K-GINCOME-A(A))
 • กองทุน​เปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R))
 • กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน (K-GHEALTH)
 • กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน (K-VIETNAM)
 • กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน–A
  ชนิดสะสมมูลค่า (K-HIT-A(A))

น้อยกว่า 500,000 บาท

1.50%

1.50%

ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป

1.50%

1.00%
​​ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาค​ม 2566 ​ ​ ​

ก​องทุ​น

ยอดซื้อหน่วยลงทุน

ต่อรายการ

​ค่าธรรมเนียมการขายหน่ว​ยลงทุน

(ของมูลค่าซื้อขาย)

เดิมใหม่
 • กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ (WP-LIGHT)
 • กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ (WP-BALANCED)
 • กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค (WP-SPARK)
 • กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ (WP-SPEEDUP)
 • กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท (WP-ULTIMATE)
น้อยกว่า 500,000 บาท0.50%0​.50%
ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป0.50%
0.25%

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566


Yes
11/10/2023
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market