7/27/2021

ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดเค โกลด์

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าบริษัทจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนเปิดเค โกลด์ โดยมีรายละเอียดดังนี้


รายชื่อกอ​งทุน

ค่าธรรมเนียม
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า

(Brokerage Fee-In)

​​ค่าธรรมเนียม
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก

(Brokerage Fee-Out)

เดิมใหม่เดิมใหม่
กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า
(K-GOLD-A(A))
0.15
0.100.150.10
กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GOLD-A(D))0.150.10
0.150.10

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุนฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

Yes
7/27/2021