7/27/2021


ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์

ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าบริษัทจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกอ​งทุน
ค่าธรรมเนีย​มการจัดการ*
(
Management Fee)
ค่าธรรมเนียม
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า*
(
Brokerage Fee-In) ​​
เดิมใหม่เดิมใหม่
กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ(K-ASIAX)0.3745
0.53500.15
0.10
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน (K-CHX)0.3745
0.53500.15
0.10
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป (K-EUX)0.3745
0.5350
0.150.10​
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย (K-INDX)0.3745
0.5350
0.15
0.10
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น (K-JPX)0.37450.53500.150.10
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ 
(K-US500X)
0.37450.53500.150.10

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-USXNDQ-A(A))

0.3745
0.53500.150.10

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D))

0.374​50.5350
0.150.10
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ
(K-WORLDX)
0.37450.53500.150.10
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
(K-BANKING)
0.37450.5350
0.10คงเดิม
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน
(K-ENERGY)
0.37​450.5350
0.10คงเดิม
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (K-ICT)0.3745
0.53500.10คงเดิม

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า (KS50LTF-A(A))

0.37450.53500.10คงเดิม
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50)0.37450.53500.10คงเดิม
กองทุนเปิดเค ออยล์ (K-OIL)0.5350คงเดิม
0.150.10

​* ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุนฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

                                               

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

Yes
7/27/2021