4/12/2021

ประกาศเสนอขายกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม และ

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

 

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้แก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) และกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) เพื่อเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนนั้น  บริษัทจัดการขอแจ้งการเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว ดังนี้

กองทุนชนิดหน่วยลงทุนที่เปิดเสนอขาย

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA)

 

ชนิดเพื่อการออม (K-USA-SSF)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

โดยจะเสนอขายตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายการซื้อหน่วยลงทุน K-USA-SSF ของวันที่ 20 เมษายน 2564 จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของ K-USA-A(D) เป็นฐานในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

 

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA)

ชนิดสะสมมูลค่า (K-CHINA-A(A))

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

โดยจะเสนอขายตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายการซื้อหน่วยลงทุน K-CHINA-A(A) ของวันที่ 20 เมษายน 2564 จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของ K-CHINA-A(D) เป็นฐานในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

 

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 12 ​เมษายน 2564

Yes
4/12/2021