8/24/2023

ประกาศ
เสนอขายกองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน​-C ชนิดสะสมมูลค่า
และแจ้งประเภทผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ประเภทผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดให้ลงทุนในกองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า ได้แก่ ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566​


Yes
8/24/2023
7!อื่นๆ!Other Announcement!market