5/14/2024

​​​​​

ประกาศ

หยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า            (K-GOLD-C(A)) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการถาวร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

​ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

Yes
5/14/2024
7!อื่นๆ!Other Announcement!market